דלג לתוכן המרכזי

הסדרת שכר לימוד תשפ"א

שכר הלימוד לאחר הפחתה (שיפוי) יעמוד ע"ס 10,259 ₪ צמוד למדד 8/2019.

 

על כל סטודנט לחתום על כתב ההתחייבות גם במידה והסדיר או שילם את מלוא שכר הלימוד.

 

את שכר הלימוד יש להסדיר עד לתאריך 18/10/2020  באחת מהדרכים הבאות:

 

מועדי התשלום ואופן התשלומים

 

אופן תשלום שכר הלימוד

מקדמת שכר הלימוד בסך 2,250 ₪ תשולם עד ה – 30/09/2020 והינה חלק משכר הלימוד השנתי ואינה נכללת בפריסת התשלומים שהסטודנט חתם עליה בטופס כתב ההתחייבות.

עד לתשלום המקדמה לא תשובץ לסטודנט מערכת לימודים.

 

 

יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט , להלן המועדים:

 

סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

מועד התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

ב-16 בכל חודש ב-8 תשלומים עוקבים

החל מה-16.11.2020

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב-20 בכל חודש ב-8 תשלומים עוקבים

 החל מה-20.11.2020

תשלום בכרטיס אשראי בתשלומים

באינטרנט דרך מערכת האורביט לייב

8 תשלומים מ11.2020

***תשלום שכ"ל מראש

 תשלום בסכום אחד

תשלום כל שכר הלימוד בתשלום אחד

עד ה – 01.11.2020

*תשלום באמצעות פיקדון צבאי

על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון

 ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום

 לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה – 01.11.2020

תשלום בהעברה בנקאית

בנק לאומי 10, סניף 732 קצרין חשבון 5900002.

חובה לציין בפרטי העברה את שם הסטודנט ומספר ת.ז.

 

**תשלום ע"י גורם מממן

 

על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל

התחייבות של הגורם המממן

 

 

 

 

 

אופן תשלום שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים בסמסטר אביב

 

מקדמת שכר הלימוד בסך 2,250 ₪.

תשלום המקדמה הינו חלק משכר הלימוד השנתי ואינו נכלל בפריסת התשלומים עליה חתם הסטודנט בטופס כתב ההתחייבות.

 

יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט , להלן המועדים:

סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

מועד התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

ב-16 בכל חודש ב-8 תשלומים עוקבים

החל מה-16.03.2021

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב-20 בכל חודש ב-8 תשלומים עוקבים

 החל מה-20.03.2021

***תשלום שכ"ל מראש

 תשלום בסכום אחד

תשלום כל שכר הלימוד בתשלום אחד

עד ה – 14.03.2021

*תשלום באמצעות פיקדון צבאי

על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון

 ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום

 לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה – 14.03.2021

תשלום בהעברה בנקאית

בנק לאומי 10, סניף 732 קצרין חשבון 5900002.

חובה לציין בפרטי העברה את שם הסטודנט ומספר ת.ז.

 

***תשלום ע"י גורם מממן

 

על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל

התחייבות של הגורם המממן

 

 

 

 

*חוק חיילים משוחררים – פיקדון צבאי

על-פי "חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד – 1994" , הוקמה קרן המעמידה פיקדון כספי לזכות כל חייל משוחרר או בת שירות לאומי שסיימו את שירותם. קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה מוכרת כמוסד שבו יכולים חייל משוחרר ובת שירות לאומי להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם למימון לימודיהם.

כדי לממש את הפיקדון האישי למימון שכר הלימוד יפנה הסטודנט לבנק עם שובר התשלום ואישור מוסד מוכר של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה.

 

**מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד על-ידי גורם חיצוני

סטודנט שלימודיו ממומנים ע"י גורם חיצוני ( מפעל , קיבוץ , מנהל הלימודים של משרד הקליטה וכו' ) , יגיש כתב התחייבות חתום מטעם הגורם המממן למדור שכר לימוד בגין התשלומים עבור שנת הלימודים , בכל מקרה , חלה על הסטודנט אחריות התשלום במידה והגוף המממן לא יעביר תשלום עבורו.

תשלום שיתקבל לאחר מועד הפירעון , יחויב בהצמדה וריבית.

סטודנט הממומן חלקית ע"י הגורם המממן , יחתום על טופס כתב ההתחייבות לתשלום חלקו בשכר הלימוד ויחתום על תקנון.

***תשלום אחד

סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד ( 100% ) מראשעד ה – 01.11.2020 או 14.03.20201 לסמסטר אביב, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5%מגובה שכר הלימוד הבסיסי של אותה שנה.

 

תשלום מראש 

למשלמים את מלוא שכר הלימוד בתשלום אחד תינתן הנחה, צורות התשלום באמצעות שובר, שק,  תשלום אחד באשראי, העברה בנקאית, הפקדת מזומן בחשבון המכללה בבנק הדואר 2228947. (ע"פ חוק המזומן לא ניתן לשלם במזומן).

הוראת קבע בבנק

תשלום שכר הלימוד בשמונה תשלומים צמודי מדד (בניכוי המקדמה). שכר הלימוד ייגבה באמצעות הוראת קבע מחשבונך או מחשבון המממן (קיבוץ, מועצת אזורית, הורים וכו'). יש למלא את טופס ההוראה לחיוב, להחתים בבנק ולהחזיר למכללה. החיוב יעשה ב-16 לכל חודש.

 

הוראת קבע בכרטיס אשראי

יש למלא את הפרטים על גבי טופס "הרשאה לתשלום שכ"ל בהוראת קבע  בכרטיס אשראי", לחתום ולהחזיר למכללה. מס' התשלומים האפשרי הוא עד 8 עבור חודשי הלימוד המתחילים בחודש נובמבר 2020 ומסתיימים בחודש יוני 2021.

 

תשלום בכרטיס אשראי

יש לשלם דרך האינטרנט במערכת האורביט לייב. מס' התשלומים האפשרי הוא עד 8 עבור חודשי הלימוד המתחילים בחודש נובמבר 2020 ומסתיימים בחודש יוני 2021.

 

חוק חיילים משוחררים

במקרה של מימון על פי חוק חיילים משוחררים, אין זה פוטר את הסטודנט מתשלום מקדמה והסדרת שכר הלימוד. כספי המימון יועברו לפיקדון הצבאי של הסטודנט לאחר ששילם את שכר הלימוד. בהתאם לנהלים והתהליכים המבוצעים ע"י משרד הבטחון.

 

שימו לב: בכל אמצעי תשלום שאינו הוראת קבע בבנק או באשראי, במידה וייווצר פער בין התשלומים בפועל לחיוב בכרטיס הסטודנט, באחריות הסטודנט להסדיר זאת עם היווצרות החיוב.

במידה ולא יוסדר המכללה תגבה הפרשים אלו באמצעות הוראת הקבע.

 

פרטי הבנק של המכללה לצורך העברה בנקאית

בנק לאומי 10, סניף 732 קצרין חשבון 5900002.

חובה לציין בפרטי העברה את שם הסטודנט ומספר ת.ז.

  • הסדרי התשלום הנ"ל חלים גם על מי שממומן על ידי גוף חיצוני.

  • הזכאים למלגות, הלוואות או מענקים יקבלו החזר כספי עם קבלת הזיכוי/ההלוואה/המלגה/המענק.

  • סטודנט אשר יהיה ביתרת חובה ולא עשה הסדר שכר לימוד, ייחסם במערכת באופן אוטומטי בכל 20 לחודש.

  • סטודנט אשר לא יגיש טופס הוראת קבע בבנק או באשראי כשהוא מלא וחתום, ייחסם באופן אוטומטי בכל 20 לחודש.

 

כתב התחייבות

  • חובה על כל סטודנט לחתום על כתב ההתחייבות המופיע באתר המכללה.

  • את כתב ההתחייבות יש למלא, לחתום ולהחזיר למדור שכר לימוד בצירוף הסדר תשלום שכר הלימוד עד ה-30/9/2020

  • ביום תחילת הלימודים, סטודנט שלא שילם את המקדמה ו/או לא הסדיר שכר לימוד ו/או לא החזיר את כתב ההתחייבות חתום. המערכת תהיה חסומה בפניו לכל פעילות.

מודגש כי ייתכנו שינויים בחלק מהסכומים. סכומים סופיים יפורסמו לאחר אישור תשלומי שכ"ל לשנת תשפ"א   בכפוף להנחיות משרד החינוך, החלטות הנהלת המכללה והצמדה למדד.

מתעניינים בלימודים? מלאו פרטים וניצור איתכם קשר או חייגו 5051*

לימודים בקהילה חמה ותומכת

מכללת תל-חי לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע המרהיבות בנופי הארץ. בתל-חי, קהילה ומגורי סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.

              
תמונות מהמכללה
יצירת קשר מלאו פרטים או חייגו

5051*