צהריים טובים אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
נוהל הפסקת לימודים
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעותהודעה בכתב בלבד למזכירות החוג על ידי הסטודנט.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכ"ל.
ההודעה תישלח בדואר רשום או תימסר אישית למזכירה האקדמית. יתרת החובה או הזכות תשולם / תוחזר כחודש לאחר עדכון העזיבה. כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום על ידי הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.
סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים בכתב, ייחשב כסטודנט ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים.

 

נוהל הפסקת לימודים ע"פ חוזר משרד החינוך:

 

-        לגבי לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט בין יום תחילת הלימודים בפועל במוסד ועד ליום 15.5.2018ועד בכלל, יש להחזיר את סכום שכר הלימוד ששולם, בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.

 

-        לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד, יש לחייב את הסטודנט בשכר לימוד יחסית למספר חודשי

          לימודיו בפועל.

 

-        ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת שנת לימודים בפועל במוסד יזכה את

          הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד, אם שולם.

 

-      הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום

         פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומד בהחזר מלוא שכר הלימוד ובקיזוז מחצית המקדמה

         ששולמה.