אחה"צ טובים אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
מבנה העבודה
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:

מהו מבנה העבודה?

 • עמוד שער
 • תוכן עניינים
 • תקציר
 • מבוא
 • סקירת ספרות
 • מתודולוגיה
 • דיון
 • ביבליוגרפיה
 • נספחים


חשוב לזכור: העבודה אינה אוסף מקרי של אמירות או של פרקים. הפסקאות השונות צריכות לנבוע אחת מהשנייה, והתוכן של הפרקים צריך להיות מסודר באופן לוגי, תוך הקפדה על קטעי קישור.

פירוט מרכיבי העבודה:
 

 • היקף העבודה המקסימלי, יהיה 20 עמודים (לא כולל תוכן העניינים, נספחים ורישום ביבליוגרפי).
 • כל פרק ראשי ('מבוא', 'סקירת ספרות' וכד') יתחיל בעמוד חדש. הכותרת של הפרק תהיה בגופן 16, מודגש.
 • הכתיבה תהיה בפונט (גופן) David או Arial בגודל 12 בצבע שחור. המרווחים בין השורות יהיו של
  שורה וחצי.
 • העבודה תיכתב על צידו האחד של הדף, והשוליים הימניים וכן השמאליים יהיו 3.5 ס"מ.

עמוד שער

 1. שם המוסד
 2. שם הקורס ושנת הלימוד
 3. נושא העבודה
 4. שם המנחה
 5. פרטי הסטודנט (ת.ז, שם, כתובת דוא"ל, טלפון)
 6. תאריך הגשה

תוכן העניינים

פירוט של ראשי הפרקים העיקריים ושל ראשי הפרקים המשניים) של העבודה, רשימת הטבלאות, התרשימים והנספחים.
אין הכוונה לתיאור כוללני כגון "סקירת ספרות", כי אם לכותרות המציגות את הנושאים שמהם בנויה הסקירה.


תקציר

תיאור  תמציתי של כל העבודה – פיסקה או שתיים המפרטות במה העבודה עוסקת,
מהי שיטת המחקר ומהן המסקנות והתובנות העולות ממנה.


המבוא  

 1. רקע, נושאים מרכזיים ומושגי יסוד בעבודה.
 2. הבעיות המרכזיות שבהן דנה העבודה  ושאלות המחקר.
 3. הסיבה לבחירת נושא העבודה ע"י הכותב.
 4. תיאור תמציתי של המתודה/ההליך המחקרי.
 5. תרומה עיקרית של הממצאים (ניתן למנותם בתמציתיות), ותרומת המחקר.


סקירת ספרות
 

 1. חיבור הנושא למקורות הידע הקיימים בספרות.
 2. הסקירה מיועדת להמחיש מה נכתב אודות הסוגיה המוצגת במרכז העבודה, אילו היבטים הקשורים בה נחקרו, ומהם ההיבטים וההתלבטויות שנותרו ללא מענה.
 3. הסקירה הנה עיבוד מושכל של החומרים השונים. יש להציגה בלוגיקה פנימית, אינטגרטיבית, וספציפית לעבודה (להבדיל מרשימה או מסיכום מצרפי ותמציתי של מאמרים וספרים). מבנה הסקירה יהיה כמעין משפך שחלקו
  הרחב מתייחס להיבטים כלליים והוא מוביל את הקורא לחלקו הצר שמתייחס לנושא ולהקשרים הספציפיים שלו.
 4. יש להקפיד על כללי האזכור האקדמיים  כלומר על מתן קרדיטציה לכותבים עליהם נסמכים בסקירה.
 5. מידת הפירוט בסקירת הספרות תלויה בנושא, בהקשרים הנובעים ממנו, בשאלות המחקר, בחומרים הקיימים בנושא ובהדגשים שעליהם יכול להמליץ מנחה הסמינריון.
 6. סקירת הספרות תבוסס על מינימום 15 מקורות. 5 מהם מקורות עדכניים (משלוש השנים האחרונות), 2 מתוך המקורות העדכניים חייבים להיות בשפה האנגלית (בסה"כ, העבודה חייבת להיות מבוססת על לפחות 4 מקורות
  בשפה האנגלית), ו- 2  מקורות מתודולוגים.

מתודולוגיה

 1. שיטת המחקר.
 2. השערות המחקר  (תלוי בסוג המחקר – כמותי/איכותי/תיאורטי).
 3. שאלות המחקר.
 4. תיאור שדה המחקר (בעבודה אמפירית – להבדיל מעבודה תיאורטית), ואוכלוסיית המחקר.
 5. התייחסות להיבטים אתיים.

ממצאים

 1. הצגת התוצרים של עבודת המחקר, באופן לוגי, כתשובה מורחבת וערוכה לשאלות המחקר.
 2. הפרטים המתוארים והמוצגים, רלבנטיים לבעיה שבמרכז המחקר (ומכוונים לענות על שאלת המחקר).
 3. בפרק הממצאים ימצאו סימוכין לאיסוף המחקרי באמצעות מגוון של כלים: טבלאות, גרפים תרשימים, ציטוטים של מרואיינים,  סיכום אקדמי מובנה של דברי המרואיינים או ציטוטים מתוך מסמכים (ובכלל זה מתוך רישום של תצפיות).
 4. פרק הממצאים אינו מתייחס לחומרים הקשורים לספרות המחקר, אלא מהווה משנה סדורה של הכותב/ת ובמסגרתו ניתן תיאור וניתוח ערוך של החומרים שנאספו בשדה המחקר.

הדיון

 1. ניתוח אינטגרטיבי של הממצאים תוך השוואתם, הנגדתם ועימותם עם ספרות המחקר (שהובאה בפרק הסקירה הספרותית).
 2. הצגת הערך המוסף של העבודה.
 3. הצגת עמדת הכותב, מסקנותיו והמלצותיו.

ביבליוגרפיה

 1. מטרתו להבטיח את איתור המקור ע"י הקורא. מסיבה זו יש צורך לדייק ברישום פרטי המקור, על הרישום בגוף העבודה להיות זהה לרישום בביבליוגרפיה. כל כותב המוזכר במסמך חייב להופיע ברשימה הביבליוגרפית (אין
  לכלול ברשימה מחבר או הפניה לטקסט שאינם כלולים בעבודה).
 2. כללי הרישום המחייבים  הינם אלו של APA (איגוד הפסיכולוגיה האמריקאי). ניתן לאתרם בקלות באינטרנט. העדכון האחרון הינו לשנת 2011. ניתן להיעזר גם באתרים מפורטים של מכללות אחרות (למשל האתר של מכללת עמק יזרעאל).
 3. הנספחים עשויים להיות מסמכים שונים, עיבוד של חומרים שאינם צריכים להיות כלולים בגוף העבודה, תמלילי ראיונות
  וכיו"ב.
 4. יש למספר את הנספחים, לתת להם כותרת, ולצרף כל מסמך על עמוד בנפרד.
 5. בגוף העבודה תופיע הפנייה לנספח הספציפי.

נספחים

 1. הנספחים עשויים להיות מסמכים שונים, עיבוד של חומרים שאינם צריכים להיות כלולים בגוף העבודה, תמלילי ראיונות
  וכיו"ב.
 2. יש למספר את הנספחים, לתת להם כותרת, ולצרף כל מסמך על עמוד בנפרד.
 3. בגוף העבודה תופיע הפנייה לנספח הספציפי.