לילה טוב אורח, התחבר
logo
שתפו ב:
ליצירת קשר בנושא
כללי
*שם:
דואר אלקטרוני:
*מספר טלפון:
*קטגוריה:
תוכן:

מידע כללי

 

חוברת זו כוללת מידע על סדרי תשלום ותקנות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח  (2017-2018)

כ"ח בחשון תשע"ח 22/10/2017

 

הנך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם.

 1. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים בחוברת זו, מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוחות המודעות שבמכללה.
 2. ניתן להסדיר את תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת האורביט לייב (מצב חשבון>תשלום חוב)  משלוח טפסי הסדר שכר לימוד למייל KSAFIMM@OHALO.AC.IL, לפקס 046825043 או בדואר, וזאת כדי למנוע המתנה מיותרת.
 3. מדור שכר הלימוד יקבל סטודנטים רק לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו או שלא הוסברו בחוברת זו. 
 4. סטודנטים בשנה א' - ישלמו את המקדמה (1,500 ₪) עד לתאריך הנקוב בשובר התשלום הניתן להם במדור הרישום וזאת כתנאי לאישורם כסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח.
 5. סטודנטים ממשיכים בשנים ב'-ד' - ישלמו את המקדמה (1,500 ש"ח) עד לתאריך  30.9.17. סטודנטים בשנים ג' ו-ד' לא ישובצו במערכת ולא יבטיחו מקום בסמינריון, ללא תשלום המקדמה וחתימה על כתב ההתחייבות.
 6. את יתרת שכר הלימוד על כל הסטודנטים להסדיר עד לתאריך 22/10/2017
 7. סטודנטים חדשים שיתקבלו לאחר תחילת שנת הלמודים יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן ישיר ומידי בבצרות המפרוטות בסעיף 2 .
 8. שיבוץ מערכת השעות לסטודנטים יתאפשר לאחר תשלום המקדמה וחתימה על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות חתום מהווה הסכמה לתשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים).
 9. כתב ההתחייבות ימולא בידי כל סטודנט ויוחזר להנהלת החשבונות כשהוא חתום.
 10. מודגש בזאת, כי הסדרי תשלום שכר הלימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.
 11. המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ובלא שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים. חזרה ללימודים, אם תאופשר לאחר כיסוי כל החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך 300 ₪.

 

 • ·         גישה לשירותים סטודנטיאלים

הנפקת כרטיס או קוד  הינה חד פעמית ומשמשת את הסטודנט במהלך כל שנות לימודיו במכללה.

משמש ל: כרטיס צילום, השאלת ספרים וחומרי למידה.               

סטודנט חדש מחויב ב- 30 ₪, עלות הנפקה.

 

 • ·         אישור לימודים

אישור לימודים יופק ע"י הסטודנט באופן עצמאי באמצעות מערכת האורביט לייב.

 

 • ·         גיליון ציונים 

גיליון ציונים של השנה הקודמת ישלח עד חודש נובמבר. גיליונות נוספים (בגין ציון מאוחר או תיקון ציון) כרוכים בתשלום של    50 ₪ לכל גיליון.

 • ·         כרטיס נבחן

לכרטיס נבחן זכאים סטודנטים ששילמו את שכר-הלימוד בהתאם להנחיות. את האישור יש להפיק ממערכת האורביט לייב.

 

 • ·         תשלום לביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות

ייגבו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי על יסוד רשימה שמית שתועבר על ידי המכללה למוסד לביטוח לאומי. האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי באחריות הסטודנט בלבד.